Joanna Bednarczyk – „Ifigenia”

[PL]

Joanna Bednarczyk – absolwentka psychologii i filologii rosyjskiej w ramach MISH na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Wydziału Reżyserii Dramatu AST w Krakowie. W 2014 roku rozpoczęła współpracę jako dramaturżka i adaptatorka z Pawłem Miśkiewiczem przy spektaklu „Kto wyciągnie kartę wisielca, kto błazna” (MOS, Kraków). Wspólnie zrealizowali jeszcze osiem spektakli. Bednarczyk współpracowała także z Eweliną Marciniak, Łukaszem Twarkowskim i z Michałem Borczuchem. Spektakle, które współtworzyła, były pokazywane na międzynarodowych festiwalach (Ruhrtrienalle, Salzburger Festspiele, Berliner Theatertreffen, Radikal Jung, Divine Comedy, Holland Festival, Brandhaarden – Female Voices, theAtrium). W 2021 zadebiutowała jako reżyserka przedstawieniem „Kordian i Cham. Powidok folwarczny” w Teatrze Polskim w Poznaniu.

 

[ENG]

Joanna Bednarczyk – a graduate of psychology and russian philology at Jagiellonian University and the Faculty of Drama Direction of AST in Krakow. In 2014, she began working as a playwright and adaptor with Pawel Miśkiewicz on the play „Who pulls the hanged man’s card, who pulls the devil’s” (MOS, Krakow). Together they produced eight more performances. She also has worked with Ewelina Marciniak, Lukasz Twarkowski and Michał Borczuch. The plays she co-created were shown at international festivals (Ruhrtrienalle, Salzburger Festspiele, Berliner Theatertreffen, Radikal Jung, Divine Comedy, Holland Festival, Brandhaarden – Female Voices, theAtrium). In 2021 she made her debut as a director with the production „Cordian and Cham. The Afterimage of the Farmhouse” at the Polish Theater in Poznan.

 

RU:

Иоанна Беднарчык – окончила факультет психологии и русской филологии в рамках Межфакультетского индивидуального гуманитарного обучения Ягеллонского университета и факультет режиссуры драмы Академии театрального искусства в Кракове. В 2014 г. начала работать с Павлом Миськевичем над пьесой „Кто тянет карту палача, кто тянет карту шута” (Малопольский сад искусств, Краков) в качестве драматурга). Вместе они поставили еще восемь пьес. Беднарчик также работала с Эвелиной Марциняк, Лукашем Тварковским и Михалом Борчухом. Спектакли созданные в соавторстве с ней были показаны на международных фестивалях (Ruhrtrienalle, Salzburger Festspiele, Berliner Theatertreffen, Radikal Jung, Divine Comedy, Holland Festival, Brandhaarden – Female Voices, theAtrium). В 2021 году состоялся ее режиссерский дебют в Польском театре в Познани – постановка пьесы „Кордиан и Хам. Деревенский послеобраз” .

 

Danilo Brakočević – „Odporność szkła hartowanego”

tytuł oryginalny «Otpornost kaljenog stakla»

[PL]

Danilo Brakočević – aktor i pisarz pochodzący z Belgradu w Serbii. Ukończył studia aktorskie na Akademii Sztuk Pięknych w Nowym Sadzie, po czym spędził rok studiując teatr w edukacji na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii oraz rok komunikacji międzykulturowej na Akademii Teatralnej w Szanghaju. Poza aktorstwem pisze recenzje filmowe dla portalu Filmoskopija, zajmuje się tworzeniem teatru dla dzieci i młodzieży, a także pisze sztuki teatralne, poezję i prozę. W 2022 roku ukazała się jego pierwsza książka p.t. Sundries.

 

[ENG]

Danilo Brakočević – an actor and a writer from Belgrade, Serbia. He completed his bachelor and master’s studies in acting at the Academy of Arts in Novi Sad, after which he spent a year in Norway studying theatre in education and a year to study intercultural communication at the Shanghai Theatre Academy. Apart from acting, he is writing film reviews for Filmoskopija,  engaged in making theatre for children and young audience, writing plays, poetry and prose. His first book of short forms Sundries was published in 2022.

 

[RU] 

Данило Бракочевич – актер и писатель из Белграда, Сербия. Окончил Академию изящных искусств в Нови-Саде по специальности „актерское мастерство”, после чего год изучал театр в образовании в Бергенском университете в Норвегии и год – межкультурную коммуникацию в Шанхайской театральной академии. Помимо актерской деятельности, он пишет рецензии на фильмы для сайта Filmoskopija, создает театр для детей и молодежи, пишет пьесы, стихи и прозу. В 2022 году вышла его первая книга под названием Sundries.

 

Lena Laguszonkowa – „Zakon pościelonych łóżek”

tytuł oryginalny «Орден застеленных кроватей»

[PL]

Lena Laguszonkowa – ukraińska dramatopisarka, absolwentka wydziału historii Ługańskiego Państwowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. Debiutowała jako dramatopisarka w 2018 sztuką „BAZA”, opowiadającą o kobietach i prostytucji, prezentowaną podczas festiwalu Tydzień Sztuki Aktualnej (Тиждень актуальной пьесы). Jej dotychczasowy dorobek obejmuje osiem sztuk, które były wystawiane w teatrach w Kijowie, Charkowie i Odessie. Współpracuje z Młodym Teatrem oraz Teatrem PostPlay, współtworzy projekty dla Narodowego Stowarzyszenia Działaczy Teatralnych Ukrainy, jest współzałożycielką Teatru Dramaturgów w Kijowie. Od marca 2022 roku mieszka i pracuje w Polsce, gdzie współpracowała z takimi teatrami jak Teatr Polski w Bydgoszczy, TR Warszawa i Teatr Powszechny.

Jest laureatką konkursów Tydzień Sztuki Aktualnej i Drama.UA, oraz finalistką pierwszej edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy (sztuka p.t. „Matka Gorkiego“). W 2022 roku została nagrodzona The European New Talent Drama Award.

 

[ENG]

Lena Lagushonkova- Ukrainian playwright, graduate of the History Faculty of the Taras Shevchenko National University in Luhansk. She made her debut as a playwright in 2018 with the play „BAZA,” a story about women and prostitution, presented during the Week of the Present Art festival (Тиждень актуальной пьесы). Her work to date comprises eight plays, which have been performed at theatres in Kyiv, Kharkiv and Odessa. She works with the Young Theatre and the PostPlay Theatre, co-curates projects for the National Association of Theatre Activists of Ukraine, and is the co-founder of the Theatre of Playwrights in Kyiv. Since March 2022, she has lived and worked in Poland. She has worked with theatres such as Teatr Polski in Bydgoszcz, TR Warsaw and Teatr Powszechny.

She is a winner of the Week of Present Art Competition and Drama.UA, a finalist in the first edition of the AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz (with a play „Gorky’s Mother”). In 2022 she received The European New Talent Drama Award.

 

[RU]

Лена Лягушонкова- украинская драматург, выпускница исторического факультета Луганского государственного университета имени Тараса Шевченко. Дебютировала в 2018 году с пьесой „BAZA” о женщинах и проституции, представленной в рамках фестиваля „Неделя актуального искусства” (Тиждень актуальной пьесы). На сегодняшний день на её счту  восемь спектаклей, которые были поставлены в театрах Киева, Харькова и Одессы. Сотрудничает с Молодым театром и театром PostPlay, является соавтором проектов Национальной ассоциации театральных деятелей Украины, соучредителем киевского “Театра Драматургов”. С марта 2022 года живет и работает в Польше, где сотрудничает с такими театрами, как Польский театр в Быдгощи, TR Варшава и Повшехны.

Является лауреатом конкурсов „Неделя актуального искусства” и Drama.UA, а также финалистом первого выпуска АВРОРЫ – драматургической премии города Быдгощи (пьеса „Мать Горького”). В 2022 году она была удостоена престижной европейской премии The European New Talent Drama Award.

Małgorzata Maciejewska – „Rigor Mortis”

[PL]

Małgorzata Maciejewska – dramatopisarka, dramaturżka i reżyserka. Absolwentka Wiedzy o teatrze i Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz reżyserii na PWST (specjalność dramaturgiczna). 

Laureatka pierwszej nagrody w konkursie dramatopisarskim im. Tadeusza Różewicza za dramat „Feblik”. Laureatka konkursu stypendialnego Instytutu Teatralnego „Dramatopisanie” 2023. Finalistka konkursu „Połów. Prozatorskie Debiuty 2022” organizowanego przez Biuro Literackie za powieść „Ta sama rzeka”. Rezydentka Programu Dramatopisarskiego Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu za tekst „Chodźcie, chodźcie”. Zwyciężczyni zamojskiej edycji konkursu dla młodych dramatopisarzy „Szukamy Polskiego Szekspira” oraz konkursu dla młodych poetów „Debiut”. Stypendystka Fundacji Agory i Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UJ.

Wyróżniona przez czasopismo “Teatr” w Rankingu Najlepsi, Najlepsze za adaptację „Jak być kochaną” w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

 

[ENG]

Małgorzata Maciejewska- playwright, dramaturgist, director. Graduate of the Studies in Theater and Performatics at the Jagiellonian University and Directing (a specialization in playwriting) at the PWST. 

Winner of the first prize in the Tadeusz Różewicz playwriting competition for her drama „Feblik”. Winner of the Theater Institute’s scholarship competition „Dramatopisanie” 2023. Finalist of the competition „Połów. Prozatorskie Debiuty 2022” organized by the Literary Bureau for her novel „Ta sama rzeka”. Resident of the Playwriting Program of the Jerzy Szaniawski Theater in Walbrzych for the text „Chodźcie. Chodźcie”. Winner of the Zamość edition of the competition for young playwrights „Looking for Polish Shakespeare” and the competition for young poets „Debiut”. Scholarship holder of the Agora Foundation and the Rector’s Scholarship for the best students of the Jagiellonian University.

Honored by “Teatr” magazine in the Best ranking for her adaptation of „How to be Loved” at the National Theater in Warsaw.

 

[RU]

Малгожата Мацеевска – автор пьес, драматург и режиссер. Окончила факультет театра и перформанса Ягеллонского университета и режиссерский факультет Государственной драматической школы имени Людвика Сольского (по специальности „драма”). 

Лауреат первой премии конкурса драматургии имени Тадеуша Ружевича за драму „Феблик”. Лауреат конкурса стипендий Театрального института „Драматописание” в 2023 г. Финалистка конкурса „Улов. Прозаические дебюты 2022”, организованного Biuro Literackie, за роман „Та же самая река” („Ta sama rzeka”). Резидентка программы драматургии Театра им. Ежи Шанявского в Валбжихе за текст „Давай, давай”. Победительница конкурса молодых драматургов „В поисках польского Шекспира” и конкурса молодых поэтов „Дебют” в Замостье. Обладательница стипендии фонда „Агора” и ректорской стипендии для лучших студентов Ягеллонского университета.

Отмечена журналом „Театр” за лучшую адаптацию спектакля „Как быть любимым” в Национальном театре в Варшаве.

Tomislav Zajec – „Znikanie”

tytuł oryginalny «Nestajanje»

[PL]

Tomislav Zajec – dramatopisarz, dramaturg (związany przede wszystkim z Zagrzebskim Teatrem Młodych), scenarzysta, poeta, prozaik. Absolwent Akademii Sztuki Dramatycznej w Zagrzebiu, gdzie pracuje od 2007 roku jako wykładowca (obecnie profesor nadzwyczajny, prowadzi zajęcia z dramatopisarstwa i scenopisarstwa). Jego utwory zostały włączone do wielu ważnych chorwackich i zagranicznych antologii prozy, poezji i dramatu. 

Jest autorem kilkunastu tekstów dramatycznych, które był wystawiane w teatrach w Chorwacji i innych krajach europejskich, ale też w Ameryce Południowej. Sztuki Zajeca ukazały się w przekładzie na język angielski, niemiecki, węgierski, rosyjski, francuski, słoweński, hiszpański i polski [„Mleko i Mała Moskwa“ w czasopiśmie „Dialog”, „John Smith, księżna Walii“ w antologii „Kroatywni”, 2012; „Trzeba wyprowadzić psa“ w zbiorze „(Nie tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich“, 2019].

Za dramat „Trzeba wyprowadzić psa“ otrzymał w 2018 roku Grand Prix na 29 Journées de Lyon des Auteurs de Theatre. Jest sześciokrotnym laureatem Nagrody im. Marina Držicia, został także dwukrotnie uhonorowany nagrodą Marul podczas festiwalu Dni Marulicia, a także wieloma innymi nagrodami za twórczość literacką i dramaturgiczną oraz za scenariusz (do filmów „Majka asfalta – Matka na gigancie“, reż. Dalibor Matanić i „Trzeba wyprowadzić psa“, reż. Filip Peruzović). 

 

[ENG]

Tomislav Zajec – a playwright, dramaturge (dramaturgy associate of the Zagreb Youth Theatre in Zagreb), scriptwriter, poet, and novelist. He graduated from the Academy of Dramatic Art in Zagreb, where he currently works as an associate professor. His works are included in many important Croatian and foreign anthologies of prose, poetry and drama. 

He is the author of twelve dramatic texts, which were staged in theatres in Croatia and other European countries: Bosnia and Herzegovina, Slovenia, France, Romania, Great Britain, and also in South America (Argentina). His dramatic texts were translated into English, German, Hungarian, Russian, French, Slovenian, Spanish and Polish.

For his drama „Someone Should Walk the Dog“ he received the Grand Prix at 29 Journées de Lyon des Auteurs de Theatre in 2018. He is a six-time winner of the Marin Držić Award. He was also twice awarded the Marul Prize at the Marulićevi dani festival, as well as many other awards for his literary and dramatic work and for the screenplay (for the film „Mother of AsphaltMajka asfalta”, directed by Dalibor Matanić and „Someone Should Walk the Dog“, directed by Filip Peruzović).

 

[RU]

Томислав Заец – автор текстов, драматург, в основном сотрудничающий с Загребским молодежным театром, сценарист, поэт и прозаик.. Выпускник Академии драматического искусства в Загребе, где работает с 2007 г. в качестве преподавателя (в настоящее время – доцент, преподает драматургию и сценарное мастерство). Его произведения включены во многие важные хорватские и зарубежные антологии прозы, поэзии и драматургии. 

Является автором нескольких драматических текстов, которые были поставлены в театрах Хорватии и других европейских стран, а также в Южной Америке. Пьесы Зайеца опубликованы в переводах на английский, немецкий, венгерский, русский, французский, словенский, испанский и польский языки [„Молоко и маленькая Москва” в журнале „Диалог”, „Джон Смит, принцесса Уэльская” в антологии „Кроативни”, 2012; „Надо выгулять собаку” в сборнике „(Не только) фрагменты. Подборка новых хорватских драм”, 2019].

В 2018 году за драму „Надо выгулять собаку” был удостоен Гран-при 29-го Лионского театрального журнала. Пятикратный лауреат премии Марины Држич, дважды удостоен премии „Марул” в рамках фестиваля „Дни Марулича”, а также многих других наград за литературные и драматические произведения и за сценарий (за фильмы „Мать асфальта”, режиссер Далибор Матанич, и „Надо выгулять собаку”, режиссер Филип Перузович).