WERDYKT 2023

PROTOKÓŁ Z OBRAD KAPITUŁY AURORY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY

Dnia 28 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Krzysztofa Warlikowskiego, w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch i Agnieszka Lubomira Piotrowska, po zapoznaniu się z pięcioma sztukami finałowymi:

 • „Ifigenia” autorstwa Joanny Bednarczyk (Polska)
 • „Odporność szkła hartowanego” (tytuł oryginalny: «Otpornost kaljenog stakla») autorstwa Danilo Brakočevića (Serbia)
 • „Zakon pościelonych łóżek” (tytuł oryginalny: «Орден застеленных кроватей») autorstwa Leny Laguszonkowej (Ukraina)
 • „Rigor Mortis” autorstwa Małgorzaty Maciejewskiej (Polska)
 • „Znikanie” (tytuł oryginalny: «Nestajanje») autorstwa Tomislava Zajeca (Chorwacja)

postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 50 000,00 zł Danilo Brakočevićowi za sztukę „Odporność szkła hartowanego”.

Kapituła doceniła konfrontację osobistych losów i politycznej historii Europy w sztuce Danilo Brakočevicia. Są to doświadczenia kulturowych tułaczy, dwojga młodych ludzi przybywających
z Belgradu do Bergen w Norwegii. Sztuka nasycona jest postaciami, które są pośrednikami między różnymi światami, uciekającymi i nieustannie powracającymi do swoich korzeni, niezależnie od tego, czy są one południowo czy północnoeuropejskie, azjatyckie czy afrykańskie. W „Odporności szkła hartowanego” Danilo Brakočevićowi udaje się sprawnie poruszać między przejmującym poczuciem humoru a nieoczekiwaną głębią zwrotów akcji. To portret młodego pokolenia poszukującego swoich nowych tożsamości, zagubionych w złożoności współczesnego świata. Autor ukazuje wielkie osobiste tragedie w czysty, wysublimowany sposób, dobierając słowa z ogromną precyzją. Jest to niezwykły, świeży i wyraźny nowy głos, którego trzeba posłuchać.

Bydgoszcz, 28.10.2023

Przewodniczący Kapituły

Krzysztof Warlikowski

Członkowie Kapituły:

Davit Gabunia

Julia Holewińska

Carolin Losch

Agnieszka Lubomira Piotrowska

MEETING MINUTES OF THE AURORA. THE DRAMATIC AWARD OF THE CITY OF BYDGOSZCZ

On 28th of October 2023 a meeting of the Chapter of AURORA. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz was held.

The Award Chapter, chaired by Krzysztof Warlikowski, and composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch, Agnieszka Lubomira Piotrowska, refering to five final plays:

 • „Ifigenia” („Iphigenia”) by Joanna Bednarczyk (Poland)
 • “Otpornost kaljenog stakla” („Resistance of Tempered Glass”) by Danilo Brakočević (Serbia)
 • „Орден застеленных кроватей” (“Order of made-up beds”) by Lena Lagushonkova (Ukraine)
 • „Rigor Mortis” by Małgorzata Maciejewska (Poland)
 • „Nestajanje” („The Vanishing”) by Tomislav Zajec (Croatia)

decided to award the main prize in the amount of PLN 50 000,00 to Danilo Brakočević for the play „Resistance of Tempered Glass”.

The Committee appreciates the confrontation of the personal stories and the political history of Europe in Danilo Brakočević’s play. These are the experiences of cultural wonderers, two young people coming from Belgrade to Bergen, Norway. The play is inhabited with the characters that are translators of different worlds, escaping and constantly getting back to their origins, whether they are Southern or Northern European, Asian or African. In „Resistance of Tempered Glass” Danilo Brakočević manages to swiftly interchange between the poignant sense of humor and unexpected depth of the twists and turns of the plot. It is a portrait of young generation in search of their new identities, beautifully lost in the complexity of the modern world. He depicts big personal tragedies in a pure, distilled manner with the precision of carefully chosen words. This is a remarkable, fresh, and clear new voice that needs to be listened to.

Bydgoszcz, 28.10.2023

Chapter Chairman

Krzysztof Warlikowski

Chapter Members:

Davit Gabunia

Julia Holewińska

Carolin Losch

Agnieszka Lubomira Piotrowska

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ АВРОРЫ. ДРАМАТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ ГОРОДА БЫДГОЩ

28 октября 2023 года состоялось заседание отделения AURORA. Драматическая премия города Быдгощ”.

Глава Премии под председательством Кшиштофа Варликовски в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Каролин Лош, Агнешка Любомира Пиотровска, рассмотрела пять финальных пьес:

 • „Ифигения” Йоанны Беднарчик (Польша)
 • „Прочность закаленного стекла” Данило Бракочевича (Сербия)
 • „Орден застеленных кроватей” Лены Лягушонковой (Украина)
 • „Rigor Mortis” Малгожаты Мацеевской (Польша)
 • „Исчезновение” Томислава Заеца (Хорватия)

принял решение присудить главный приз в размере 50 000,00 злотых Данило Бракочевичу за спектакль „Прочность закаленного стекла”.

Комитет высоко оценил конфронтацию личных историй и политической истории Европы в пьесе Данило Бракочевича. Пьеса представляет сторию двух молодых людей, культурных путешественников, приехавших из Белграда в Берген (Норвегия). Главные герои пьесы являются трансляторами разных миров, убегающими и постоянно возвращающимися к своим истокам, будь то Южная или Северная Европа, Азия или Африка. В спектакле „Прочность закаленного стекла” Данило Бракочевичу удается молниеносно чередовать острый юмор и неожиданную глубину сюжетных линий. Это портрет находящегося в поисках своей новой идентичности молодого поколения , так прекрасно затерявшегося в сложностях современного мира. Он изображает личные трагедии в чистой, дистиллированной манере, с помошью тщательно подобранных слов. Это замечательный, свежий и ясный новый голос, к которому необходимо прислушаться.

Быдгощ, 28.10.2023

Председатель Комитета

Krzysztof Warlikowski

Davit Gabunia

Julia Holewińska

Carolin Losch

Agnieszka Lubomira Piotrowska