WERDYKT 2022

PROTOKÓŁ Z OBRAD KAPITUŁY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY

Dnia 29 października 2022 roku w Ostromecku odbyło się posiedzenie Kapituły AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Agnieszki Holland, w składzie: Natalia Worożbyt, Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, po zapoznaniu się z pięcioma sztukami finałowymi:

“Ta będzie taka sama” (tytuł oryginalny: «Ova će biti ista») autorstwa Stašy Bajac (Serbia)
“Proszę, niech zapanuje pokój.” autorstwa Marty Sokołowskiej (Polska)
“Pięć pieśni Polesia” (tytuł oryginalny: «П’ЯТЬ ПІСЕНЬ ПОЛІССЯ») autorstwa Ludy Tymoshenko (Ukraina)
“Zniknięcia” (tytuł oryginalny: «Disapariţii») autorstwa Elise Wilk (Rumunia)
“Ja, wojna i plastikowy granat” (tytuł oryginalny «Я, війна і пластикова граната») autorstwa Niny Zakhozhenko (Ukraina)
postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 50 000,00 zł Elise Wilk za sztukę „Zniknięcia”.

Kapituła doceniła sposób ujęcia rzeczywistości mniejszości saskiej w wojennej i powojennej Rumunii, która w tej sztuce okazuje się zadziwiająco zrozumiała i tożsama z sytuacją mniejszości w różnych momentach przeszłości. W „Zniknięciach” autorka uprawia swoistą intymną epikę, rozpisaną na wielogłos żywych i umarłych postaci, przedstawia historię klęski ucieczek i klęski pozostań i wyraża zbiorowy Los.

Partner AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy – Stowarzyszenie Autorów ZAiKS – przyznało wszystkim finalistkom swoje nagrody.

[EN] MEETING MINUTES OF THE AURORA. THE DRAMATIC AWARD OF THE CITY OF BYDGOSZCZ

On 29th of October 2022 a meeting of the Chapter of AURORA. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz was held in Ostromecko.

The Award Chapter, chaired by Agnieszka Holland, and composed of: Natalia Vorozhbyt, Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, refering to five final plays:

„This one will be the same” („Ova će biti ista”) by Staša Bajac (Serbia)
„Please, let there be peace” („Proszę, niech zapanuje pokój.”) by Marta Sokołowska (Poland)
„Five songs of Polissya” („П’ЯТЬПІСЕНЬПОЛІССЯ”) by Luda Tymoshenko (Ukraine)
„Disappearing” („Disapariţii”) by Elise Wilk (Romania)
„Me, war and plastic grenade” („Я, війнаіпластиковаграната”) by Nina Zakhozhenko (Ukraine)
decided to award the main prize in the amount of PLN 50 000,00 to Elise Wilk for the play „Disappearing”.

The Chapter decided to value the way of capturing the reality of the Saxon minority in wartime and post-war Romania, which in this play turns out to be surprisingly comprehensible and similar to the situation of minorities at various moments in the recent past. In „Disappearing ” the author practices a kind of intimate epic, dissected by the polyphony of living and dead characters, presents the story of the failure to escape and the failure to remain, and expresses the collective fate.

The Authors’ Association ZAiKS – AURORA the Drama Award of the City of Bydgoszcz partner – awarded all finalists their own prizes.

 

[UA] ПРОТОКОЛЗАСІДАННЯРАДИНАГОРОДИ «АВРОРА». ДРАМАТУРГІЧНА ПРЕМІЇ МІСТАБИДГОЩ

29 жовтня 2022 року в Остромецьку відбулося засідання Ради «АВРОРА». Драматургічна премія міста Бидгощ.

Рада Премії на чолі з Агнешкою Голланд у складі: Наталії Ворожбит, Давіда Габунії, Юлії Голевінської, Агнєшки Любомири Пьотровської, після ознайомлення з п’ятьма п’єсами-фіналістами:

„Ця буде такою ж” (оригінальна назва: „Ova će biti ista”), авторства Сташи Баяц (Сербія).
„Будь ласка, нехай запанує мир” (оригінальна назва: „Ta będzie taka sama”), авторства Марти Соколовської (Польща)
„П’ять пісень Полісся”, авторства Люди Тимошенко (Україна)
„Зникнення” (оригінальна назва: „Disapariţii”), авторства Елізе Вілк (Румунія)
„Я, війна і пластикова граната”, авторства Ніни Захоженко (Україна)
ухвалила рішення присудити головну премію у розмірі 50 000,00 злотих Елізі Вілк за п’єсу „Зникнення”.

Рада премії високо оцінила спосіб представлення реальності саксонської меншини в Румунії під час війни та у післявоєнний період, яка у п’єсі виявляється напрочуд зрозумілою та ідентичною ситуації меншини в різні часи минулого. У «Зникненнях» авторка створює своєрідний інтимний епос, складений з поліфонії живих і мертвих персонажів, подає історію невдачі втеч і невдачі залишитись, описуючи колективну Долю.

Партнер AURORY. Драматична премія міста Бидгощ – Асоціація авторів ZAiKS – вручила нагороди всім фіналістам.