Małgorzata Maciejewska – „Rigor Mortis”

[PL]

Małgorzata Maciejewska – dramatopisarka, dramaturżka i reżyserka. Absolwentka Wiedzy o teatrze i Performatyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz reżyserii na PWST (specjalność dramaturgiczna). 

Laureatka pierwszej nagrody w konkursie dramatopisarskim im. Tadeusza Różewicza za dramat „Feblik”. Laureatka konkursu stypendialnego Instytutu Teatralnego „Dramatopisanie” 2023. Finalistka konkursu „Połów. Prozatorskie Debiuty 2022” organizowanego przez Biuro Literackie za powieść „Ta sama rzeka”. Rezydentka Programu Dramatopisarskiego Teatru im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu za tekst „Chodźcie, chodźcie”. Zwyciężczyni zamojskiej edycji konkursu dla młodych dramatopisarzy „Szukamy Polskiego Szekspira” oraz konkursu dla młodych poetów „Debiut”. Stypendystka Fundacji Agory i Stypendium Rektora dla najlepszych studentów UJ.

Wyróżniona przez czasopismo “Teatr” w Rankingu Najlepsi, Najlepsze za adaptację „Jak być kochaną” w Teatrze Narodowym w Warszawie. 

 

[ENG]

Małgorzata Maciejewska- playwright, dramaturgist, director. Graduate of the Studies in Theater and Performatics at the Jagiellonian University and Directing (a specialization in playwriting) at the PWST. 

Winner of the first prize in the Tadeusz Różewicz playwriting competition for her drama „Feblik”. Winner of the Theater Institute’s scholarship competition „Dramatopisanie” 2023. Finalist of the competition „Połów. Prozatorskie Debiuty 2022” organized by the Literary Bureau for her novel „Ta sama rzeka”. Resident of the Playwriting Program of the Jerzy Szaniawski Theater in Walbrzych for the text „Chodźcie. Chodźcie”. Winner of the Zamość edition of the competition for young playwrights „Looking for Polish Shakespeare” and the competition for young poets „Debiut”. Scholarship holder of the Agora Foundation and the Rector’s Scholarship for the best students of the Jagiellonian University.

Honored by “Teatr” magazine in the Best ranking for her adaptation of „How to be Loved” at the National Theater in Warsaw.

 

[RU]

Малгожата Мацеевска – автор пьес, драматург и режиссер. Окончила факультет театра и перформанса Ягеллонского университета и режиссерский факультет Государственной драматической школы имени Людвика Сольского (по специальности „драма”). 

Лауреат первой премии конкурса драматургии имени Тадеуша Ружевича за драму „Феблик”. Лауреат конкурса стипендий Театрального института „Драматописание” в 2023 г. Финалистка конкурса „Улов. Прозаические дебюты 2022”, организованного Biuro Literackie, за роман „Та же самая река” („Ta sama rzeka”). Резидентка программы драматургии Театра им. Ежи Шанявского в Валбжихе за текст „Давай, давай”. Победительница конкурса молодых драматургов „В поисках польского Шекспира” и конкурса молодых поэтов „Дебют” в Замостье. Обладательница стипендии фонда „Агора” и ректорской стипендии для лучших студентов Ягеллонского университета.

Отмечена журналом „Театр” за лучшую адаптацию спектакля „Как быть любимым” в Национальном театре в Варшаве.