Tomislav Zajec – „Znikanie”

tytuł oryginalny «Nestajanje»

[PL]

Tomislav Zajec – dramatopisarz, dramaturg (związany przede wszystkim z Zagrzebskim Teatrem Młodych), scenarzysta, poeta, prozaik. Absolwent Akademii Sztuki Dramatycznej w Zagrzebiu, gdzie pracuje od 2007 roku jako wykładowca (obecnie profesor nadzwyczajny, prowadzi zajęcia z dramatopisarstwa i scenopisarstwa). Jego utwory zostały włączone do wielu ważnych chorwackich i zagranicznych antologii prozy, poezji i dramatu. 

Jest autorem kilkunastu tekstów dramatycznych, które był wystawiane w teatrach w Chorwacji i innych krajach europejskich, ale też w Ameryce Południowej. Sztuki Zajeca ukazały się w przekładzie na język angielski, niemiecki, węgierski, rosyjski, francuski, słoweński, hiszpański i polski [„Mleko i Mała Moskwa“ w czasopiśmie „Dialog”, „John Smith, księżna Walii“ w antologii „Kroatywni”, 2012; „Trzeba wyprowadzić psa“ w zbiorze „(Nie tylko) fragmenty. Wybór nowych dramatów chorwackich“, 2019].

Za dramat „Trzeba wyprowadzić psa“ otrzymał w 2018 roku Grand Prix na 29 Journées de Lyon des Auteurs de Theatre. Jest sześciokrotnym laureatem Nagrody im. Marina Držicia, został także dwukrotnie uhonorowany nagrodą Marul podczas festiwalu Dni Marulicia, a także wieloma innymi nagrodami za twórczość literacką i dramaturgiczną oraz za scenariusz (do filmów „Majka asfalta – Matka na gigancie“, reż. Dalibor Matanić i „Trzeba wyprowadzić psa“, reż. Filip Peruzović). 

 

[ENG]

Tomislav Zajec – a playwright, dramaturge (dramaturgy associate of the Zagreb Youth Theatre in Zagreb), scriptwriter, poet, and novelist. He graduated from the Academy of Dramatic Art in Zagreb, where he currently works as an associate professor. His works are included in many important Croatian and foreign anthologies of prose, poetry and drama. 

He is the author of twelve dramatic texts, which were staged in theatres in Croatia and other European countries: Bosnia and Herzegovina, Slovenia, France, Romania, Great Britain, and also in South America (Argentina). His dramatic texts were translated into English, German, Hungarian, Russian, French, Slovenian, Spanish and Polish.

For his drama „Someone Should Walk the Dog“ he received the Grand Prix at 29 Journées de Lyon des Auteurs de Theatre in 2018. He is a six-time winner of the Marin Držić Award. He was also twice awarded the Marul Prize at the Marulićevi dani festival, as well as many other awards for his literary and dramatic work and for the screenplay (for the film „Mother of AsphaltMajka asfalta”, directed by Dalibor Matanić and „Someone Should Walk the Dog“, directed by Filip Peruzović).

 

[RU]

Томислав Заец – автор текстов, драматург, в основном сотрудничающий с Загребским молодежным театром, сценарист, поэт и прозаик.. Выпускник Академии драматического искусства в Загребе, где работает с 2007 г. в качестве преподавателя (в настоящее время – доцент, преподает драматургию и сценарное мастерство). Его произведения включены во многие важные хорватские и зарубежные антологии прозы, поэзии и драматургии. 

Является автором нескольких драматических текстов, которые были поставлены в театрах Хорватии и других европейских стран, а также в Южной Америке. Пьесы Зайеца опубликованы в переводах на английский, немецкий, венгерский, русский, французский, словенский, испанский и польский языки [„Молоко и маленькая Москва” в журнале „Диалог”, „Джон Смит, принцесса Уэльская” в антологии „Кроативни”, 2012; „Надо выгулять собаку” в сборнике „(Не только) фрагменты. Подборка новых хорватских драм”, 2019].

В 2018 году за драму „Надо выгулять собаку” был удостоен Гран-при 29-го Лионского театрального журнала. Пятикратный лауреат премии Марины Држич, дважды удостоен премии „Марул” в рамках фестиваля „Дни Марулича”, а также многих других наград за литературные и драматические произведения и за сценарий (за фильмы „Мать асфальта”, режиссер Далибор Матанич, и „Надо выгулять собаку”, режиссер Филип Перузович).