18.10 | 19:00 | WERTER. Inspirowany „Cierpieniami młodego Wertera” | reż. Grzegorz Jaremko

18.10 | g. 19.00 | mała scena TPB | KUP BILET

Teatr Polski w Bydgoszczy | rezydencja artystyczna

reżyseria Grzegorz Jaremko

scenariusz i dramaturgia Mateusz Górniak

scenografia Anna Maria Karczmarska

światło  Wojciech Faruga

muzyka Justyna Banaszczyk

inspicjent Adam Pakieła

 

występują Adam Graczyk, Emilia Piech, Michał Surówka

 

Książki zbójeckie mogą być narzędziami do operacji na sobie samym, potrafią zmienić bieg życia, strącić w beznadzieję albo naładować energią do fascynujących i niebezpiecznych podróży. Jedną z nich są Cierpienia młodego Wertera, które dostarczają paliwa do ponownego uruchomienia mitu Zakochanej Osoby.

Epistolarna powieść Goethego o destrukcyjnej miłości to kopalnia postaw przedkładających uczucie ponad wszelką racjonalność i była aktualizowana w licznych ujęciach pokoleniowych. Kolejne generacje odwoływały się do postaci Wertera, żeby dopełniać własne narracje o pędzie ku śmierci czy miłości, której nie da się znieść.

Zamiast rekonstrukcji powieściowej akcji, proponujemy tożsamościowy kalejdoskop. Werter zestawiony z romantyczną poezją i namysłem teoretycznym nad miłością, filtrowany przez japońskie kluby samobójcze, twórczość muzyczną sad boys, a także powracającą kulturę emo.  Samotny, wyalienowany Werter staje się przyczynkiem do opowieści o miłości własnej, performowaniu siebie, igraniu ze śmiercią i produkowaniu nowych sposobów bycia i kochania.

W spektaklu wykorzystywane są głośne efekty dźwiękowe (m.in. wybuchy). Osoby wrażliwe na ten rodzaj efektów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

ENG

WERTHER. INSPIRED BY „THE SORROWS OF YOUNG WERTHER” | GRZEGORZ JAREMKO

18.10 | 7 p.m. | mała scena TPB

Teatr Polski w Bydgoszczy

directed by Grzegorz Jaremko

script and dramaturgy Mateusz Górniak

scenography Anna Maria Karczmarska

lights Wojciech Faruga

music Justyna Banaszczyk

stage management Adam Pakieła

 

cast Adam Graczyk, Emilia Piech, Michał Surówka

Bandit Stories can be used as tools for self-discovery, they can change the course of your life, throw you into hopelessness or fill you with energy for fascinating and dangerous journeys. „The Sorrows of Young Werther” is one of those books.  It provides with fuel for rebooting the myth of the Lover.

Goethe’s epistolary novel about destructive love is a mine of attitudes that put feeling above all rationality. Werther’s story has been updated in numerous generational versions. Subsequent generations referred to the figure of Werther to complete their own narratives about the rush towards death or unbearable love.

Instead of reconstructing the novel’s turn of events, we propose an identity kaleidoscope. Werther juxtaposed with romantic poetry and theoretical reflection on love, filtered through Japanese suicide clubs, musical works of sad boys, as well as the returning emo culture.

Lonely, alienated Werther becomes a contribution to a story about self-love, performing oneself, playing with death and creating new ways of being and loving.

This production contains loud sound effects (such as explosions). People sensitive to this type of sound effects are advised to keep caution.