NABÓR TEKSTÓW DO AURORY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY OTWARTY

[ENG]

AURORA 2024 – OPEN CALL

For the fourth time we’re inviting playwrights to submit texts for AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz.

Details of the competition in REGULATIONS.

The APPLICATION FORM along with a Work submission system is open until April 15th 23.59 Polish time.

Works for the competition can be submitted in one of four languages: English, Polish, Ukrainian or Russian. In the first stage of the competition the Jury will select five final texts, which will be presented as stage sketches during the Prapremiery Festival 2024. The final of the competition is planned to be held between November 17 and 23. In the final, the Chapter will select the winning text and award the AURORA. The Drama Award of the City of Bydgoszcz in the amount of PLN 50,000.

If you have any questions, please contact AURORA Secretary Elena Tworkowska: aurora@teatrpolski.plAURORA 2024 – NABÓR OTWARTY

[PL]

Już po raz czwarty zapraszamy dramatopisarzy i dramatopisarki do zgłaszania tekstów do AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Szczegóły dotyczące Konkursu znajdziecie w REGULAMINIE.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z systemem przesyłania Utworów dostępny jest do dnia 15 kwietnia do godziny 23.59 czasu polskiego.

Utwory do konkursu można przesyłać w jednym z czterech języków: angielskim, polskim, ukraińskim lub rosyjskim. W pierwszym etapie Jury wybierze pięć tekstów finałowych, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych podczas Festiwalu Prapremier. Finał Konkursu planowany jest w dniach 17 – 23 listopada. W finale Kapituła wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 tys. zł.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Sekretarzynią Konkursu Eleną Tworkowską: aurora@teatrpolski.pl

_____________________________________________________________

 

formularz zgłoszeniowy po polsku i angielsku | application form in polish and english

https://form.jotform.com/240144709790054

Dziękujemy za XXII edycję Festiwalu Prapremier!

Dziękujemy za XXII Festiwal Prapremier!

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za XXII edycję Festiwalu Prapremier, która w tym roku odbyła się  pod hasłem POLA WALKI:

Miastu Bydgoszcz, które od 22 lat razem z Teatrem Polskim w Bydgoszczy współorganizuje i wspiera największe teatralne wydarzenie w mieście!

 

Partnerowi Głównemu wydarzenia, którym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie!

Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt dofinansowany w ramach programu „Kujawy + Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja II”.

 

Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego!

Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu rządowego „TEATR”.

 

Sponsorowi Festiwalu Prapremier – firmie Vitalabo Laboratoria Medyczne!

 

Partnerowi AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy – Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS za przyznanie dodatkowych nagród dla finalistów Konkursu.

 

Wszystkim artystom, artystkom, twórcom oraz twórczyniom, których spektakle mieliśmy przyjemność obejrzeć podczas XXII edycji Festiwalu Prapremier!

 

Za wsparcie przy prezentacji spektakli gościnnych dziękujemy:

Przedstawicielstwo Flandrii w Polsce oraz w Krajach Bałtyckich

CANTEMIR Programme – Rumuński Instytut Kultury

Instytut Adama Mickiewicza

 

Podziękowania ślemy bydgoskim instytucjom kultury i edukacji, które gościły nas u siebie:

Teatr Kameralny w Bydgoszczy

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy

Młyny Rothera

Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

 

Cukierni Sowa oraz Regionalnej Warzelni Piwa dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla gości festiwalu!

 

Za wsparcie promocyjne dziękujemy:

Agencja Reklamowa Start

Agencja Reklamowa STUDIO SCHERZO

Galeria Pomorska

Pergama

 

Dziękujemy patronom medialnym festiwalu:

Bydgoski Informator Kulturalny

Dziennik Teatralny

e-teatr.pl

Express Bydgoski

Gazeta Wyborcza Bydgoszcz

Notatnik Teatralny

Polskie Radio PiK

Teatr dla Wszystkich

teatralny.pl

Teraz Teatr

TVP Kultura

 

Hotelowi pod OrłemFocus HotelsPark Hotel – za wspaniałe ugoszczenie naszych gości!

 

Firmie Nasza Brama – za przepiękne kompozycje kwiatowe, które zdobiły przestrzenie festiwalowe, a także kwiaty dla twórców i twórczyń spektakli oraz finalistek i finalistów AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

 

Hali Targowej – naszemu Klubowi Festiwalowemu, który przez 16 dni był miejscem spotkań po festiwalowych wydarzeniach

 

I dziękujemy Wam, Drodzy WIDZOWIE! Za obecność, emocje, udział w dyskusjach i dzielenie się Waszą niesamowitą energią.

 

Już dziś zapraszamy Was na kolejną edycję Festiwalu Prapremier – widzimy się ponownie za rok!

Danilo Brakočevič laureatem III.edycji AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy

Dnia 28 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Kapituły AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy.

Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Krzysztofa Warlikowskiego, w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch i Agnieszka Lubomira Piotrowska, po zapoznaniu się z pięcioma sztukami finałowymi:

 • „Ifigenia” autorstwa Joanny Bednarczyk (Polska)
 • “Odporność szkła hartowanego” (tytuł oryginalny: «Otpornost kaljenog stakla») autorstwa Danilo Brakočevića (Serbia)
 • „Zakon pościelonych łóżek” (tytuł oryginalny: «Орден застеленных кроватей») autorstwa Leny Laguszonkowej (Ukraina)
 • „Rigor Mortis” autorstwa Małgorzaty Maciejewskiej (Polska)
 • „Znikanie” (tytuł oryginalny: «Nestajanje») autorstwa Tomislava Zajeca (Chorwacja)

postanowiła przyznać nagrodę główną w wysokości 50 000,00 zł Danilo Brakočevićowi za sztukę „Odporność szkła hartowanego”.

Kapituła doceniła konfrontację osobistych losów i politycznej historii Europy w sztuce Danilo Brakočevicia. Są to doświadczenia kulturowych tułaczy, dwojga młodych ludzi przybywających
z Belgradu do Bergen w Norwegii. Sztuka nasycona jest postaciami, które są pośrednikami między różnymi światami, uciekającymi i nieustannie powracającymi do swoich korzeni, niezależnie od tego, czy są one południowo czy północnoeuropejskie, azjatyckie czy afrykańskie. W „Odporności szkła hartowanego” Danilo Brakočevićowi udaje się sprawnie poruszać się między przejmującym poczuciem humoru a nieoczekiwaną głębią zwrotów akcji. To portret młodego pokolenia poszukującego swoich nowych tożsamości, zagubionych w złożoności współczesnego świata. Autor ukazuje wielkie osobiste tragedie w czysty, wysublimowany sposób, dobierając słowa z ogromną precyzją. Jest to niezwykły, świeży i wyraźny nowy głos, którego trzeba posłuchać.

Krzysztof Warlikowski (Przewodniczący Kapituły)
Davit Gabunia
Julia Holewińska
Carolin Losch
Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

[eng]

On 28th of October 2023 a meeting of the Chapter of AURORA. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz was held.

The Award Chapter, chaired by Krzysztof Warlikowski, and composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Carolin Losch, Agnieszka Lubomira Piotrowska, refering to five final plays:

 • „Ifigenia” („Iphigenia”) by Joanna Bednarczyk (Poland)
 • “Otpornost kaljenog stakla” („Resistance of Tempered Glass”) by Danilo Brakočević (Serbia)
 • „Орден застеленных кроватей” (“Order of made-up beds”) by Lena Lagushonkova (Ukraine)
 • „Rigor Mortis” by Małgorzata Maciejewska (Poland)
 • „Nestajanje” („The Vanishing”) by Tomislav Zajec (Croatia)

decided to award the main prize in the amount of PLN 50 000,00 to Danilo Brakočević for the play „Resistance of Tempered Glass„.

The Committee appreciates the confrontation of the personal stories and the political history of Europe in Danilo Brakočević’s play. These are the experiences of cultural wonderers, two young people coming from Belgrade to Bergen, Norway. The play is inhabited with the characters that are translators of different worlds, escaping and constantly getting back to their origins, whether they are Southern or Northern European, Asian or African. In „Resistance of Tempered Glass” Danilo Brakočević manages to swiftly interchange between the poignant sense of humor and unexpected depth of the twists and turns of the plot. It is a portrait of young generation in search of their new identities, beautifully lost in the complexity of the modern world. He depicts big personal tragedies in a pure, distilled manner with the precision of carefully chosen words. This is a remarkable, fresh, and clear new voice that needs to be listened to.

Krzysztof Warlikowski (Przewodniczący Kapituły)
Davit Gabunia
Julia Holewińska
Carolin Losch
Agnieszka Lubomira Piotrowska

 

 

[ru]

 

28 октября 2023 года состоялось заседание отделения AURORA. Драматическая премия города Быдгощ”.

Глава Премии под председательством Кшиштофа Варликовски в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Каролин Лош, Агнешка Любомира Пиотровска, рассмотрела пять финальных пьес:

 • „Ифигения” Йоанны Беднарчик (Польша)
 • „Прочность закаленного стекла” Данило Бракочевича (Сербия)
 • „Орден застеленных кроватей” Лены Лягушонковой (Украина)
 • „Rigor Mortis” Малгожаты Мацеевской (Польша)
 • „Исчезновение” Томислава Заеца (Хорватия)

принял решение присудить главный приз в размере 50 000,00 злотых Данило Бракочевичу за спектакль „Прочность закаленного стекла”.

Комитет высоко оценил конфронтацию личных историй и политической истории Европы в пьесе Данило Бракочевича. Пьеса представляет сторию двух молодых людей, культурных путешественников, приехавших из Белграда в Берген (Норвегия). Главные герои пьесы являются трансляторами разных миров, убегающими и постоянно возвращающимися к своим истокам, будь то Южная или Северная Европа, Азия или Африка. В спектакле „Прочность закаленного стекла” Данило Бракочевичу удается молниеносно чередовать острый юмор и неожиданную глубину сюжетных линий. Это портрет находящегося в поисках своей новой идентичности молодого поколения , так прекрасно затерявшегося в сложностях современного мира. Он изображает личные трагедии в чистой, дистиллированной манере, с помошью тщательно подобранных слов. Это замечательный, свежий и ясный новый голос, к которому необходимо прислушаться.

Быдгощ, 28.10.2023

 

 

 

Wspólna Walka – OPEN CALL dla organizacji pozarządowych i twórców niezależnych z Bydgoszczy!

Ogłaszamy nabór projektów do Konkursu, kierowanego do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, grup zrzeszonych, niezależnych twórców i twórczyń oraz animatorów i animatorek kultury posiadających osobowość prawną – prowadzących działalność na terenie Miasta Bydgoszcz. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej wartościowych niezależnych projektów, które zostaną zrealizowane w Teatrze Polskim w Bydgoszczy.

Poszukujemy lokalnych grup, które chcą realizować własne, autorskie projekty artystyczno-społeczne. Tematyka projektów powinna się odnosić do hasła programowego Festiwalu: „POLA WALKI”. Zapraszamy do przesyłania propozycji działań partycypacyjnych, zaangażowanych społecznie, projektów site-specific, propozycji warsztatowych, czy projektów interdyscyplinarnych. Pozostawiamy Wam POLE do tworzenia i działania.

Projekty do Konkursu można przesyłać do 12 listopada b.r. do godz. 23:59 na adres: edukacja@teatrpolski.pl

Spośród nadesłanych propozycji wybierzemy 1 projekt, który otrzyma dofinansowanie na realizację w wysokości do 5 000,00 PLN. Wyniki naboru poznamy do 17 listopada b.r.

 

Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Załącznik nr 2 – ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3 – REGULAMIN KONKURSU

KONTAKT do Koordynatora Konkursu:

Cezary Markiewicz
tel. 723 505 725
cezary.markiewicz@teatrpolski.pl

 

Konkurs organizowany jest w ramach Festiwalu Prapremier POLA WALKI Bydgoszcz 2023 Kujawy/Pomorze dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy.

22.10 | 12:00 | Strefa Militarna – spacer performatywny | Mikita Ilyinchyk

22.10 | niedziela | g. 12.00 | start przy: Pomniku Łuczniczki w Parku Jana Kochanowskiego przy ul. 20 stycznia 1920 roku

Bydgoszcz jest nazywana „Polską stolicą NATO”. To właśnie tutaj znajdują się siedziby jednostek Paktu Północnoatlantyckiego. Miasto stanowi nowoczesne centrum militarnego potencjału kraju. Tutaj możemy czuć się bezpieczni i chronieni. Ale czy na pewno?
W ramach swojego kolejnego projektu artystycznego Mikita Ilyinchyk przygląda się sferze bezpieczeństwa militarnego Bydgoszczy. Analizując współczesny krajobraz miasta, bada, w jaki sposób wpływa on na psychologiczne poczucie bezpieczeństwa i świadomość jego mieszkańców. Czy bliska obecność NATO sprawia, że czujemy się bezpieczni? Czy myślimy o potencjalnych zagrożeniach, mijając placówkę wojskową w drodze do sklepu? Czy Bydgoszcz jest centrum bezpieczeństwa całego kraju, czy może potencjalną strefą działań wojennych? Czy baza NATO może być pułapką? Zadając te pytania, Ilyinchyk zestawia współczesność ze źródłami historycznymi i eksplorując miejsca pamięci, poszukuje tożsamości Bydgoszczy jako pola pokoju/walki.
Mikita Ilyinchyk jest dramaturgiem i reżyserem polskiego pochodzenia urodzonym na Białorusi. W 2021 roku jego sztuka „Dark Room” zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu AURORA. W ramach rezydencji, przyznanej jako nagroda specjalna dyrekcji Teatru Polskiego w Bydgoszczy, wyreżyserował spektakl „F***ing in Brussels”, którego premiera odbyła się podczas zeszłorocznego Festiwalu Prapremier. Obecnie Ilyinchyk mieszka w Bydgoszczy, rozwijając swoje projekty artystyczne, realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą.
„STREFA MILITARNA” to zaproszenie do udziału w spacerze performatywnym, w którym różnorodne narzędzia, media i formy cyfrowe, staną się przewodnikami po militarnym obliczu miasta. Podążając za tą interaktywną narracją, odkrywamy na nowo oswojone już przestrzenie, prowokujemy do spojrzenia z odmiennych perspektyw i ujawniamy dualizm znaczeń. 22. października o godzinie 12.00 zapraszamy pod pomnik Łuczniczki w parku Jana Kochanowskiego (Aleje Adama Mickiewicza), gdzie rozpoczniemy wspólny spacer, którego przewodnikiem będzie autor projektu, Mikita Ilyinchyk.
Projekt „STREFA MILITARNA” jest częścią procesu powstawania nowej sztuki Mikity Ilyinchyka. Projekt realizowany jest w ramach programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie – III edycji rezydencji artystycznych IT dla twórczyń i twórców z Białorusi i Ukrainy.

14.10 g. 19:00 | 15.10 g. 16:00 | Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu | reż. Wojciech Faruga

14.10 | sobota | g. 19.00 | mała scena TPB | PREMIERA | KUP BILET 

15.10 | niedziela | g. 16.00 | mała scena TPB | KUP BILET 

Teatr Polski w Bydgoszczy

reżyseria, scenografia, kostiumy i światło Wojciech Faruga

tekst i dramaturgia Julia Holewińska

muzyka Radosław Duda

przygotowanie wokalne Natalia Kawałek

choreografia Bartłomiej Gąsior

twórcy Bartłomiej Chmara, Daria Główczyńska

producentka Magdalena Niedźwiecka

inspicjentka, asystentka reżysera Hanna Gruszczyńska

 

występują Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Karol Franek Nowiński, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński

 

W nowym, autorskim tekście Julii Holewińskiej „Ostatnie dni Eleny i Nicolae Ceaușescu” twórcy i twórczynie przyglądają się zmierzchowi dyktatury rumuńskich przywódców. Dramat pokazuje upadek władców, śledzi etapy, w których z bogów stają się więźniami i w końcu giną.

W grudniu 1989 roku małżeństwo Ceaușescu widziało, co dzieje się na ulicach i jak demonstranci reagują na ich widok, jednak nie dopuścili do siebie myśli, że to właśnie przeciwko nim zwraca się społeczeństwo. Zdaniem obojga ich sytuacja wynikała ze zdrady. Ceauşescu do samego końca odrzucali zarzut o wpędzenie kraju w głód i nędzę, wskazywali za to na osiągnięte przez nich sukcesy. Twórców i twórczynie przedstawienia interesują też losy i zachowania osób, które towarzyszyły małżeństwu w ich ostatnich godzinach.

Nasze wyobrażenia o wojnie, ale także dyskursy filozoficzne z drugiej połowy XX wieku utraciły swój sens. Słynna koncepcja Francisa Fukuyamy głosząca koniec historii brzmi dziś jak chichot Historii.

Dziś cały demokratyczny świat czeka na obalenie Wladimira Putina. 33 lata temu oczy świata zwrócone były w stronę Rumunii i obalenia rządów Nicolae i Eleny Ceaușescu. Ostatnie dni ich dyktatury, a następnie rozstrzelanie przed kamerami na nowo ustawiły optykę rewolucji, ale też medialnego show, jakim niewątpliwie była ta egzekucja.

Spektakl otrzymał patronat Rumuńskiego Instytutu Kultury.

W spektaklu wykorzystywane są głośne efekty dźwiękowe (m.in. wystrzały z broni palnej). Osoby wrażliwe na ten rodzaj efektów prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

ENG

THE LAST DAYS OF ELENA AND NICOLAE CEAUȘESCU | WOJCIECH FARUGA

14.10 | 7 p.m. | mała scena TPB | PREMIERE

15.10 | 4 p.m. | mała scena TPB

Teatr Polski w Bydgoszczy

directed by Wojciech Faruga

scenograpgy, costumes and  lights Wojciech Faruga

script and dramaturgy Julia Holewińska

music Radosław Duda

vocal preparation Natalia Kawałek

choreography  Bartłomiej Gąsior

producers Bartłomiej Chmara, Daria Główczyńska

produced by Magdalena Niedźwiecka

stage manager, director’s assistant Hanna Gruszczyńska

 

cast Mirosław Guzowski, Damian Kwiatkowski, Karol Franek Nowiński, Michalina Rodak, Małgorzata Trofimiuk, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński

 

In the new original text by Julia Holewińska, „The Last Days of Elena and Nicolae Ceaușescu”, the creators look at the twilight of the Romanian leaders’ dictatorship. The drama shows the fall of the overlords and traces the stages in which they go from being gods to prisoners and eventually perish. In December 1989, Nicolae Ceaușescu and his wife Elena saw what was happening on the streets and how the demonstrators were reacting to the sight of them. Still, they did not allow themselves to think that the public was turning against them. According to both of them, their situation resulted from a betrayal. Until the very last moment, Ceauşescu rejected the accusation that they had driven the country into hunger and misery; instead, pointing to the successes they had achieved. The performance’s creators are also interested in the fate and behavior of those who accompanied the couple in their final hours.

Our ideas about war and the philosophical discourses of the second half of the 20th century have lost meaning. Francis Fukuyama’s famous concept proclaiming the end of history today sounds like history’s giggle.

Today, the entire democratic world is waiting for the overthrow of Vladimir Putin. Thirty-three years ago, the world’s focus was on Romania and the fall of the governments of Nicolae and Elena Ceaușescu. The final days of their dictatorship and the subsequent televised execution reshaped the perception of the revolution, solidifying the undeniable nature of the event in the media.

The performance received the patronage of the Romanian Cultural Institute.

This production contains loud sound effects (such as gunshots). People sensitive to this type of sound effects are advised to keep caution.

23.10 | 19:00 | Rigor Mortis | Małgorzata Maciejewska | reż. Michał Zadara | szkic sceniczny

23.10  |  g. 19.00 | WiMBP ( Stary Rynek 24) | KUP BILET

Teatr Polski w Bydgoszczy

reżyseria Michał Zadara

tekst Małgorzata Maciejewska

tłumaczenie z języka polskiego na język angielski Artur Zapałowski

realizatorzy Bartosz Chmara i Marcin Należyty

występują Zhenia Doliak, Paweł L. Gilewski, Damian Kwiatkowski, Anna Ryznar, Michał Surówka, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński

asystentka reżysera Hanna Gruszczyńska

„Rigor mortis” opowiada o przededniu końca świata w małej miejscowości na pograniczu. Apokalipsa została zapowiedziana w tajemniczych pismach strzeżonych przez Kapelana i wojsko. By proroctwo mogło się ziścić musi wydarzyć się wojna, więc w miasteczku zaczynają stacjonować żołnierze. Wraz z ich przybyciem zmienia się porządek świata, przestają obowiązywać reguły czasu pokoju, a zaczyna rządzić wojskowa władza. W tym wszystkim uwięziona jest samotna matka, Lalka. Młoda kobieta usiłująca utrzymywać swoją rodzinę samodzielnie jako krawcowa jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwo ze strony czekających bezczynnie na zapowiedzianą wojnę żołnierzy. Gdy dochodzi do przemocy seksualnej – mężczyźni agresorzy zamieniają się w świnie. Czy to czary Lalki? Czy kara za ich złe uczynki? Władza wojskowa nie będzie dociekać prawdy. Nie potrzebuje prawdy. Żeby się umocnić potrzebuje budzącej postrach kary. 

ENG 

23.10 | 7 p.m. | WiMBP ( Stary Rynek 24)

Teatr Polski w Bydgoszczy

directed by Michał Zadara

author Małgorzata Maciejewska

translation from Polish to English Artur Zapałowski

producers Bartosz Chmara and Marcin Należyty

cast Zhenia Doliak, Paweł L. Gilewski, Damian Kwiatkowski, Anna Ryznar, Michał Surówka, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński

director’s assistant Hanna Gruszczyńska

„Rigor mortis” tells the story of the eve of the end of the world in a small town on the borderlands. The apocalypse was proclaimed in mysterious papers guarded by the Chaplain and the military. For the prophecy to come true a war must happen, so soldiers begin to be stationed in the town. With their arrival, the order of the world changes, the rules of peacetime no longer apply, and military power begins to rule. Trapped in all this is a single mother, Lalka. A young woman, trying to maintain her family on her own as a dressmaker, is especially exposed to danger from soldiers waiting for the war to be announced. When it comes to sexual violence – the male aggressors turn into pigs. Is this Lalka’s witchcraft? Or a punishment for their evil actions? The military authorities will not seek the truth. It doesn’t need the truth. To consolidate itself it needs fear-inducing punishment.

24.10 | 19:00 | Zakon pościelonych łóżek | Lena Laguszonkowa | reż. Katarzyna Kalwat | szkic sceniczny

24.10 |  g. 19.00 | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy (Staszica 4) | KUP BILET 

Teatr Polski w Bydgoszczy

reżyseria Katarzyna Kalwat

tekst Lena Laguszonkowa

realizatorzy Karolina Lewandowska, Daria Główczyńska, Marcin Muszyński

tłumaczenie z języka rosyjskiego na język polski Agnieszka Sowińska

tłumaczenie z języka rosyjskiego na język angielski Nina Murray

występują Adam Graczyk, Kamil Studnicki, Karol Franek Nowiński, Emilia Piech, Jerzy Pożarowski, Małgorzata Trofimiuk, Marta Konarska

asystent reżyserki Adam Pakieła

„Zakon pościelonych łóżek” Leny Laguszonkowej opowiada historię Natalii (Ndieżdy), matki rosyjskiego żołnierza kontraktowego, która szuka syna zaginionego podczas wojny w Ukrainie. Obrońcy praw człowieka nie mogą jej pomóc – od dawna są uznawani w Rosji za agentów zagranicznych. Komisarz wojskowy twierdzi, że według dokumentów jej syn nie istnieje. Krewni w Ukrainie przeklinają Nadieżdę i odmawiają jej pomocy. Kiedy rosyjscy żołnierze zdobywają coraz więcej trofeów w Ukrainie, w małym miasteczku pod Wołgogradem zaczynają dziać się dziwne rzeczy. W zamkniętej trumnie na uroczystym pogrzebie pojawia się jedzenie z McDonalda, wdowa po bohaterze nie może zdjąć podarowanej zdobycznej bielizny z ukraińskiej Buczy, a noga pułkownika ożywa. Okazuje się, że syn Nadieżdy nie został zabity ani wzięty do niewoli. Matka postanawia pojechać na Ukrainę, aby go odnaleźć.

ENG 

THE ORDER OF NEATLY MADE BEDS

24.10 | g. 19.00 | VI Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy (Staszica 4)

Teatr Polski w Bydgoszczy

directed by Katarzyna Kalwat

author Lena Laguszonkowa

producers Karolina Lewandowska, Daria Główczyńska, Marcin Muszyński

translation from Russian to Polish Agnieszka Sowińska

translation from Russian to English Nina Murray

cast Adam Graczyk, Kamil Studnicki, Karol Franek Nowiński, Emilia Piech, Jerzy Pożarowski, Małgorzata Trofimiuk, Marta Konarska

director’s assistant Adam Pakieła

„The Order of Neatly Made Beds” by Lena Lagushonkova tells the story of Nadya, a mother of a Russian military serviceman. She is searching for her son, who went missing during the war in Ukraine. Human rights activists cannot help her – they have long been classified as foreign agents in Russia. The military commissar says her son does not exist, according to the documents. Relatives in Ukraine curse Nadya and refuse to help her. As Russian soldiers take more and more trophies in Ukraine, strange things begin to happen in a small town near Volgograd. Food from McDonald’s appears in a closed coffin at a solemn funeral, a hero’s widow can’t take off her gifted trophy underwear from the Ukrainian Bucha, and a colonel’s leg comes to life. It turns out that Nadya’s son was neither killed nor taken prisoner. The mother decides to go to Ukraine to find him.

 

25.10 | 19:00 | Znikanie | Tomislav Zajec | reż. Adam Orzechowski | szkic sceniczny

25.10 | g. 19.00 | Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy (Gdańska 20) |
KUP BILET 

Teatr Polski w Bydgoszczy

reżyseria Adam Orzechowski

tekst Tomislav Zajec

tłumaczenie z języka chorwackiego na język polski Gabriela Abrasowicz

tłumaczenie z języka chorwackiego na język angielski Marine Veverec

występują Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Filip Lasota, Katarzyna Pawłowska, Patrycja Paczkowska, Katarzyna Kaźmierczak i Marzena Nieczuja-Urbańska

asystentka reżysera Magdalena Niedźwiecka

„Znikanie” Tomislava Zajeca rzuca światło na pozorną harmonię życia rodziny, ukazując przy tym pęknięcia, w których odkrywamy skrywane sekrety z przeszłości. Karlo jest wybitnym naukowcem, wzorowym mężem i ojcem, ale nie tylko. Jego prawdziwą naturę poznajemy w spotkaniu z Marko, chłopcem cierpiącym na głuchotę, którego wewnętrzne piekło spowija cisza, powoli sprawiając, że znika. Cisza, obojętność, ucieczka od odpowiedzialności stanowią część tej wstrząsającej opowieści. Tomislav Zajec buduje napięcie dramatyczne splatając kilka wątków i relacji, stopniowo odsłaniając pełną przemocy prawdę stojącą za naukowym obozem dla chłopców. Autor wykorzystuje przeplatanie się dialogów i monologów w nielinearności czasu, by zbudować niezwykłą strukturę dramatyczną, która rozwija się przed nami niczym trzymający w napięciu kryminał.

ENG

THE VANISHING 

25.10 | 7 p.m. | Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy (Gdańska 20)

Teatr Polski w Bydgoszczy

directed by Adam Orzechowski

author Tomislav Zajec

translation from Croatian to Polish Gabriela Abrasowicz

translation from Croatian to English Marine Veverec

cast Mirosław Guzowski, Marian Jaskulski, Dagmara Mrowiec-Matuszak, Filip Lasota, Katarzyna Pawłowska, Patrycja Paczkowska, Katarzyna Kaźmierczak i Marzena Nieczuja-Urbańska

director’s assistant Magdalena Niedźwiecka

“The Vanishing” by Tomislav Zajec talks about a modern family that appears to be harmonious, yet under the surface there are gaps through which we gradually discover what has happened in the past. Karlo is a renowned scientist, model husband and father, but he is more than just that. We discover his predatory nature through Marko, a boy with hearing impairment whose inner hell is covered with silence, slowly turning him into a disappearing person. Omission, indifference, escape from reality are just some of the elements of this soul-stirring work. Through several mutually intertwined lines of the plot and relationships, Tomislav Zajec gradually builds dramatic tension, revealing the truth about the abuse in the science boy camp. In scenes in which dialogues change with monologs in temporal discontinuity, Zajec builds an unusual dramatic structure that unfolds before us like a crime novel.

26.10 | 19:00 | Ifigenia | Joanna Bednarczyk | reż. Jan Jeliński | szkic sceniczny

26.10 | g. 19.00 | Młyny Rothera (Mennica 10) | KUP BILET 

Teatr Polski w Bydgoszczy

reżyseria Jan Jeliński

tekst Joanna Bednarczyk

tłumaczenie z języka polskiego na język angielski Dominika Gajewska

występują Paweł L. Gilewski, Damian Kwiatkowski, Martyna Borkowska, Michalina Rodak, Michał Surówka, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński, głosu udziela Mirosław Guzowski

asystentka reżysera Hanna Gruszczyńska

„Ifigenia” Joanny Bednarczyk to współczesna reinterpretacja mitu o Agamemnonie i jego córce, Ifigenii. Autorka w swoim dramacie skupia się na kwestii poświęcenia, jednak – inaczej niż w greckiej wersji mitu – poświęcenie córki przez Agamemnona nie służy wyższemu celowi politycznemu, jakim miałoby być wygranie wojny. Tytułowa Ifigenia jest ofiarą seksualnej przemocy i kiedy decyduje się na opowiedzenie swojej historii światu, ojciec zamyka jej usta. Postępowanie Agamemnona jest niejednoznaczne – z jednej strony zdaje się kierować troską o reputację własną, swojego brata i całej rodziny, z drugiej jednak strony być może próbuje w zagmatwany sposób uchronić córkę przed tym, co zwykle spotyka ofiary przemocy seksualnej, kiedy zaczynają opowiadać o swoim doświadczeniu – niedowierzanie, obwinianie czy sugerowanie współwiny. „Ifigenia” jest też dramatem o niemożliwości przepracowania traumy – raz podeptana godność, granice ciała i więzi rodzinne często po prostu nie dadzą się odbudować. Dramat Ifigenii polega na tym, że zarówno opowiadając o swojej traumie, jak i milcząc o niej, skazana jest na cierpienie, a wizja ukojenia pozostaje mglista i raczej nieosiągalna. 

Uwaga! W spektaklu wykorzystywane są elementy video pulsujące z dużą częstotliwością (efekt stroboskopowy). Osoby wrażliwe na ten rodzaj oświetlenia i dźwięku prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

ENG

IPHIGENIA

26.10 | 7 p.m. | Młyny Rothera (Mennica 10)

Teatr Polski w Bydgoszczy

directed by Jan Jeliński

author Joanna Bednarczyk

translation from Polish to English Dominika Gajewska

cast Paweł L. Gilewski, Damian Kwiatkowski, Martyna Borkowska, Michalina Rodak, Michał Surówka, Małgorzata Witkowska, Marcin Zawodziński, voice Mirosław Guzowski

director’s asssistant Hanna Gruszczyńska

„Iphigenia” by Joanna Bednarczyk is a contemporary reinterpretation of the myth of Agamemnon and his daughter, Iphigenia. The author puts focus on the aspect of sacrifice, but – unlike in the Greek version of the myth – Agamemnon’s choice to sacrifice his daughter does not serve a higher political purpose of winning the war. Iphigenia is a victim of sexual violence, and when she decides to make her story public, her father shuts her down. Agamemnon’s behaviour is ambiguous – on the one hand, he seems to be concerned about his reputation as well as of his brother and the entire family, but on the other hand, perhaps he is trying to somehow protect his daughter from what usually happens to victims of sexual violence when they start to speak about their experience – disbelief, blame or implied co-responsibility. „Iphigenia” is also a drama about the impossible task of overcoming a trauma – once trampled on, dignity, physical boundaries and family ties often simply cannot be rebuilt. Iphigenia’s tragedy comes down to the fact that whether she speaks up about her trauma or remains silent, she is doomed to suffer and the vision of solace remains uncertain and rather unreachable.

This performance contains video elements oulsating at a high frequency (stroboscope). People sensitive to this type of sound and video effects are advised to keep caution.