Marta Sokołowska “Proszę, niech zapanuje pokój”

[PL]

Marta Sokołowska – dramatopisarka, dramaturżka, prozaiczka. Laureatka Nagrody KML UNESCO, laureatka projektu Debiuty Prozą oraz konkursu Dramat! organizowanego przez Dwutygodnik i Teatr IMKA, dwukrotna finalistka konkursu poświęconego polskiej dramaturgii współczesnej Metafory Rzeczywistości. Autorka dystopii Imperium Dzieci (Biuro Literackie) oraz sztuk i słuchowisk: Reykjavik ’74, Holzwege, Kamionna. Opowieści rodzinne, Ryt, Pałac w Bożkowie, Księżna, javen saste i bahtałe, kopia paryskiego metra w kawałkach i in., które realizowano w teatrach m.in: TR Warszawa, Teatr im. Fredry w Gnieźnie; Teatr im. Horzycy w Toruniu, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Polski we Wrocławiu, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Royal District Theatre w Tbilisi, Białoruski Wolny Teatr w Mińsku, Teatr Dramatyczny w Kaliningradzie, Krasnojarski Teatr Młodego Widza, Polskie Radio, Instytut Teatralny, Teatroteka, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Jej sztuki nagrodzono Grand Prix w Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Dramaturgicznej, Silver Remi na Międzynarodowym Festiwalu WorldFest Houston i in. Teksty Marty Sokołowskiej publikowano w pismach: Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej, dwutygodnik.com, LiteRacje, Chimera oraz tłumaczono na języki: angielski, rosyjski, ukraiński, niemiecki, białoruski i gruziński. Autorka scenariusza i reżyserka polsko-japońskiego filmu dokumentalnego zeno-san.

[EN]

Marta Sokołowska – playwright, dramatist, prose writer. Winner of the KML UNESCO Award, laureate of the Prose Debuts project and the Drama! organized by Dwutygodnik and IMKA Theater, two-time finalist of the competition devoted to Polish contemporary dramaturgy, Metafory Rzeczywistości. Author of the „Imperium dzieci” dystopia (Literary Bureau), also plays and radio plays: Reykjavik ’74, Holzwege, Kamionna. Opowieści rodzinne, Ryt, Pałac w Bożkowie, Księżna, javen saste i bahtałe, kopia paryskiego metra w kawałkach and others, which were held and produced in: TR Warszawa, Aleksander Fredro Theatre in Gniezno; Wilam Horzyca Theatre in Toruń, Polish Theatre in Poznań, Polish Theatre in Wrocław, Wanda Siemaszkowa Theatre in Rzeszów, Royal District Theater in Tbilisi, Belarusian Free Theater in Minsk, Dramatic Theater in Kaliningrad, Krasnoyarsk Young Audience Theater, Polish Radio, Theater Institute, Teatroteka, Documentary and Feature Film Studio.
Her plays were awarded the Grand Prix at the National Competition for the Presentation of Polish Dramatic Art, Silver Remi at the WorldFest Houston International Festival and others. Marta Sokołowska’s texts were published in the following magazines: Dialog. Miesięcznik Poświęcony Dramaturgii Współczesnej, dwutygodnik.com, LiteRacje, Chimera, and has been translated into English, Russian, Ukrainian, German, Belarusian and Georgian. She’s also a writer and director of the Polish-Japanese documentary „zeno-san”.

[RU]

Марта Соколовска – драматургиня, писательница. Лауреатка премии Юнеско (Краков – город литературы), лауреатка проекта «Дебюты прозой» и конкурса «Драма!», организованного порталом dwutygodnik.com и театром IMKA, двукратная финалистка конкурса современной польской драматургии «Метафоры реальности». Автор дистопии «Империя детей» (издательство Biuro Literackie), а также пьес и радиоспектаклей «Рейкьявик 74», «Хольцвеге», «Каменна», «Семейные истории», «Рыт», «Дворец в Божкове», «Княжна», javen saste i bahtale (рум. «Будьте здоровы и счастливы»), «Копия парижского метро в кусочках», которые ставились в таких театрах как ТР Варшава, Театр им. Фредры в Гнезне, Театр им. Хожицы в Торуне, Театр Польский в Познани, Театр Польский во Вроцлаве, Театр им. Ванды Семашковой в Жешове, Royal District Theatre в Тбилиси, Belarus Free Theatre в Минске, Драмтеатр в Калининграде, Красноярский театр юного зрителя, а также появились в Польском радио, Театральном институте и были частью цикла «Театротека» Студии документальных и художественных фильмов. Её пьесы получали Гран-при в Общепольском конкурсе на постановку польской пьесы, премию Silver Remi на международном фестивале WorldFest Houston и других. Тексты Марты Соколовской публиковались в таких изданиях как «Диалог», dwutygodnik.com, «ЛитеРациии», «Химера», а также были переведены на английский, русский, украинский, немецкий, белорусский и грузинский языки. Является автором сценария и режиссером польско-японского документального фильма zeno-san.