Agnieszka Lubomira Piotrowska – członkini Jury i Kapituły

Agnieszka Lubomira Piotrowska – tłumaczka literatury rosyjskojęzycznej, znawczyni teatru i kultury rosyjskiej, kuratorka projektów teatralnych w Polsce i za granicą. Członkini Zarządu sekcji C Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, od trzech lat redaktorka kwartalnika ZAiKS Teatr

Absolwentka filologii rosyjskiej UMCS w Lublinie (dyplom z wyróżnieniem). Tłumaczyła m.in. powieści Władimira Sorokina, Wiktora Jerofiejewa, dramaturgię klasyczną (Antona Czechowa, Nikołaja Gogola, Michaiła Sałtykowa-Szczedrina, Aleksandra Puszkina) i współczesną (Iwana Wyrypajewa, Nikołaja Koladę, Jewgienija Griszkowca, Wasilija Sigariewa, braci Presniakow, Pawła Priażko i in.). 

Pracowała na filologii rosyjskiej UMCS (katedra literatury rosyjskiej), jako redaktorka w miesięczniku „Literatura na Świecie”, współtwórczyni i dyrektorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Demoludy w Olsztynie (w latach 2006-2008), jurorka w konkursach dramaturgicznych w Jekaterynburgu, Mińsku i Permie, współpracowała z Instytutem Teatralnym w Warszawie oraz Instytutem Adama Mickiewicza. 

Kuratorka „części wschodniej” na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym „Konfrontacje” w Lublinie; kuratorka Festiwalu „Da! Da! Da! Współczesny Teatr, Dramat i Performans z Rosji” w Warszawie; autorka idei i kuratorka Festiwalu Kolady w Warszawie.

Członkini jury na Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Kolyada Plays w Jekaterynburgu, na Międzynarodowym Festiwalu Teatru i Filmu TEXTURE w Permie oraz Rosyjskiej Nagrody Literackiej NOS. Od 2021 roku członkini jury AURORY. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. 

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Likhachev Foundation.

Laureatka Nagrody Stowarzyszenia Autorów ZAIKS „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przekładu literatury rosyjskiej na język polski”. 

[ENG]

Agnieszka Lubomira Piotrowska – translator of Russian, Ukrainian and Belarussian literature, expert in Russian theater and culture, curator of theater projects in Poland and abroad. Member of the board of the section C of The Society of Authors ZAiKS, for three years now she has been working as an editor of a quarterly journal ZAiKS Theatre.

A graduate of Russian philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. She translated, among others novels by Vladimir Sorokin, Viktor Yerofeyev, classical drama (by Anton Chekhov, Nikolai Gogol, Mikhail Saltykov-Shhedrin, Alexander Pushkin) and contemporary drama (Ivan Vyrypaev, Nikolai Kolada, Yevgeny Grishkovets, Vasily Sigarev, The Presnyakov Brothers, and Paul Pryazko).

She has worked in Russian philology at Maria Curie-Sklodowska University and as an editor in the monthly magazine Literatura na Świecie. She was a co-creator and artistic director of the International Theatre Festival Demoludy in Olsztyn (2006-2008), juror at drama competitions in Yekaterinburg, Minsk and Perm. She cooperated with the Theatre Institute in Warsaw and the Adam Mickiewicz Institute.

Curator of the “eastern part” at the International Theater Festival “Konfrontacje” in Lublin; curator of the ‘Da! Da! Da! Contemporary Theater, Drama and Performance from Russia” in Warsaw; author of the idea and curator of the Kolada’s Festival in Warsaw.

 Jury member at the Kolyada Plays International Theater Festival in Yekaterinburg, at the TEXTURE International Theater and Film Festival in Perm, and the NOS Russian Literary Award. Since 2021 a jury member of the Aurora International Drama Award.

Scholarship holder of the Minister of Culture and National Heritage and the Likhachev Foundation.

Laureate of the ZAIKS Authors’ Association Award “for outstanding achievements in the field of translating Russian literature into Polish”.