Znamy finalistów Aurory – Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy!

Jury w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska po przeczytaniu 288 z 16 krajów postanowiło wybrać 5 sztuk, które znajdą się w finale Aurory. Nagrody Dramaturgicznej Miasta Bydgoszczy. W kolejności alfabetycznej są to:

 

Lasza Bugadze – „Antimedea” (Gruzja)

Michał Buszewicz – „Autobiografia na wszelki wypadek” (Polska)

Tijana Grumić – „I have never seen the stars” (Serbia)

Mikita Iljinczyk – „Dark room” (Białoruś)

Lena Laguszonkowa – „Matka Gorkiego” (Ukraina)

 

Jury pragnie także wyróżnić i rekomendować do wystawienia teatrom w Polsce i zagranicą następujące sztuki:

 

Magda Fertacz – „Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979” (Polska)

Olga Maciupa – „Piłka leci na wschodni brzeg”(Ukraina)

Marek Brand – „Przytul mnie” (Polska)

Wiktor Bagiński/Martyna Wawrzyniak – „Serce” (Polska)

Marta Nowak – „Zapominanie” (Polska)

Hubert Michalak – „Znakrzyża” (Polska)

Saara Turunen – „Medusa’s room” (Finlandia)

Andri Luup – „Felicitas” (Estonia)

Agata M. Skrzypek – „Na zaliczenie. Rewia udramatyzowana” (Polska)

Michał Kmiecik – „Na krawędzi” (Polska)

Oksana Sawczenko – „Kiedy paliliśmy kosmos”, tytuł oryginalny: «Когда мы курили космос» (Ukraina)

Nurajna Satpajewa – „Upadek Świnki Peppy”, tytuł oryginalny: «Грехопадение Свинки Пеппы» (Kazachstan)

Oksana Masłowa – „Patelnia”, tytuł oryginalny: «Сковорода» (Ukraina)

Alena Iwaniuszenko –  “Scrolling”, tytuł oryginalny: «Скроллинг» (Białoruś)Daniło Brakočević – „In an Eggshell” (Serbia)

Paata Tsikolia – „Medea s01e06” (Gruzja)

Pavlo Yurov „E.M.D.R” (Ukraina)

Dmitrij Lewickij „20 sekund”, tytuł oryginalny:  «20 секунд» (Ukraina)

Dmitrij Daniłow „Co robiłeś wczoraj wieczorem?”, tytuł oryginalny: «Что вы делали вчера вечером?» (Rosja)

Andy Iva  (Andriej Iwaniuk) „Ekstremista” (Ukraina)

 

[EN]

 

The jury composed of: Davit Gabunia, Julia Holewińska, Agnieszka Lubomira Piotrowska, having read 288 works from 16 countries decided to select 5 that will qualify for the final of Aurora. The Dramatic Award of the City of Bydgoszcz. In alphabetical order, these are:

 

Lasza Bugadze – “Antimedea” (Georgia)

Michał Buszewicz – “Autobiografia na wszelki wypadek” (“Autobiography in any case”) (Poland)

Tijana Grumić – “I have never seen the stars” (Serbia)

Mikita Iljinczyk – “Dark Room” (Belarus)

Lena Laguszonkowa – “Gorky’s Mother” (Ukraine)

 

Moreover, the jury would also like to distinguish and recommend the following plays for staging to theatres in Poland and abroad:

 

Magda Fertacz “Tysiąc nocy i jedna. Szeherezada 1979” (“One Thousand and One Nights. Scheherazade 1979”) (Poland)

Olga Maciupa “Piłka leci na wschodni brzeg” (“The ball flies to the eastern bank”) (Ukraine)

Marek Brand “Przytul mnie” (“Give me a hug”) (Poland)

Wiktor Bagiński/Martyna Wawrzyniak “Serce” (“Heart”) (Poland)

Marta Nowak „Zapominanie” (“Forgotten”) (Poland)

Hubert Michalak “Znakrzyża” (“Crossign”) (Poland)

Saara Turunen “Medusa’s room” (Finland)

Andri Luup “Felicitas” (Estonia)

Agata M. Skrzypek “Na zaliczenie. Rewia udramatyzowana” (“For credit. Dramatised revue”) (Poland)

Michał Kmiecik “Na krawędzi” (“On the Edge”) (Poland)

Oksana Sawczenko “Kiedy paliliśmy kosmos” (“When we burned the cosmos”), original title: Когда мы курили космос (Ukraine)

Nurajna Satpajewa “Upadek Świnki Peppy” (“The Fall of Peppa Pig”), original title: Грехопадение Свинки Пеппы (Kazachstan)

Oksana Masłowa “Frying pan”, original title: Сковорода (Ukraine)

Alena Iwaniuszenko “Scrolling”, original title: Скроллинг (Belarus)

Daniło Brakočević– “In an Eggshell” (Serbia)

Paata Tsikolia “Medea s01e06” (Georgia)

Pavlo Yurov “E.M.D.R” (Ukraine)

Dmitrij Lewickij “20 sekund” („20 seconds”) (Ukraine)

Dmitrij Daniłow “Co robiłeś wczoraj wieczorem?” (“What were you doing yesterday in the evening?”) (Russia)

Andy Iva (Andrej Iwaniuk) „Ekstremista” („The Extremist”) (Ukraine)

 

[ROS]

Жюри в составе: Давит Габуния, Юлия Холевиньска, Агнешка Любомира Пиотровска после прочтения 288 пьес из 5 стран, приняло решение номинировать 5 финалистов Драматургической премии г. Быдгощ.

Финалистами стали (в алфавитном порядке):

 

Лаша Бугадзе – «Антимедея» (Грузия),

Михал Бушевич – «Автобиография на всякий случай» (Польша)

Тияна Грумич – „I have never seen the stars” (Сербия)

Микита Ильинчик – «Dark room» (Беларусь),

Лена Лягушонкова – «Мать Горького» (Украина)

 

Жюри также хотело бы отметить и рекомендовать для театральной постановки в Польше и за рубежом следующие пьесы:

 

Магда Фертач – «Тысяча и одна ночь. Шехерезада 1979» (Польша)

Ольга Мацюпа – «Мяч летит на восточный берег» (Украина)

Марек Бранд – «Обними меня» (Польша)

Виктор Багиньски/Мартына Вавжиняк – «Сердце» (Польша)

Марта Новак – «Забвение» (Польша)

Хуберт Михаляк – «Знакреста» (Польша)

Саара Турунен – «Medusa’s room» (Финляндия)

Андри Лууп – «Felicitas» (Эстония)

Агата М. Скшипек – «К зачёту. Представление с элементами драмы” (Польша)

Михал Кмечик – «На краю» (Польша)

Оксана Савченко – «Когда мы курили космос» (Украина)

Нурайна Сатпаева – «Грехопадение Свинки Пеппы» (Казахстан)

Оксана Маслова – «Сковорода» (Украина)

Алёна Иванюшенко – «Скроллинг» (Беларусь)

Данило Бракочевич – „In an Eggshell” (Сербия)

Паата Циколия – «Медея s01e06» (Грузия)

Павло Юрков – «E.M.D.R» (Украина)

Дмитрий Левицкий – «20 секунд» (Украина)

Дмитрий Данилов – «Что вы делали вчера вечером?» (Россия)

Andy Iva  (Андрей Иванюк) – «Экстремист» (Украина)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocalmy Festiwal Prapremier

Festiwal Prapremier odbywający się od 20 lat w Bydgoszczy jest jednym z najważniejszych festiwali teatralnych w Polsce. To tu prezentowali swoje spektakle najwybitniejsi twórcy i twórczynie z kraju i zagranicy. Dotychczas był on finansowany dzięki wsparciu państwa, samorządu i sektora prywatnego.

W tym roku główna kwota dofinansowania – pochodząca z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – nie została Festiwalowi przyznana, również w trybie odwołania. Próbowaliśmy bezpośrednio kontaktować się z MKiDN, inicjować rozmowy z przedstawicielami władz – bezskutecznie.  Nie rozumiemy tej decyzji. W tym roku na 18 złożonych przez nas do MKDNiS aplikacji grantowych żadna nie uzyskała dofinasowania.

Bez wsparcia ministerialnego organizacja zbliżającej się edycji poświęconej m.in. Białorusi w planowanym kształcie jest zagrożona. Wierzymy, że podstawowym celem każdego festiwalu jest łączyć ludzi, a w sytuacjach trudnych nieść także realną pomoc. Dlatego w ramach Festiwalu chcemy zorganizować turnusy rekonwalescencyjne dla Artystek i Artystów białoruskich,  w obecnej sytuacji politycznej przeżywających każdego dnia sytuacje graniczne. Mamy głębokie przekonanie, że właśnie ten rodzaj pomocy jest teraz naszym przyjaciołom zza wschodniej granicy najbardziej potrzebny. Nie chcemy wykonywać symbolicznych gestów, korzystając z zasobów Teatru chcemy dać potrzebującym bezpieczną przestrzeń.

Pracujemy nad uzyskaniem pomocy finansowej z pełnym przekonaniem, że Festiwal Prapremier musi trwać. Dlatego zapraszamy Państwa do włączenia się w akcję crowdfundingową na rzecz Festiwalu Prapremier 2021. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą zorganizujemy jubileuszową edycję festiwalu w zaplanowanym kształcie. Każdy, nawet najdrobniejszy gest solidarności będzie nas mobilizował do dalszej pracy.

Link do zrzutki: Ocalmy Festiwal Prapremier | zrzutka.pl